Greška
 • XML Parsing Error at 1:962. Error 9: Invalid character
Greška
 • XML Parsing Error at 1:962. Error 9: Invalid character

Hrvatski savez sportske rekreacije "Sport za sve" je ?lan:

 • Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a)
 • Svjetskog saveza "Sport za sve" (TAFIS-a)
 • Europske asocijacije "Sport za sve" (ESFAN-a)
 • Europske federacije sporta radnika i poduze?a  (EFCS-a)
 • Europske konfederacije "Sport-zdravlje" (CESS-a)

Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za sve je nacionalna krovna organizacija koja uklju?uje u portsko rekreacijske djelatnosti sve strukture i dobne skupine gra?ana, koji ele da im portsko rekreacijski sadrahi postanu ivotna potreba i svakodnevna navika. Njihovo provo?enje mogu?e je u ku?i, stanu, dvoritu, stambenoj ?etvrti, mjesnim, gradskim, prigradskim, zdravstveno preventivnim, turisti?kim, zimskim i ljetnim rekreacijskim centrima. U njima portska rekreacija postaje osnovni sadraj aktivnog odmora, koji se moe provoditi i u pauzama tijekom radnog vremena. Cilj joj je da gra?ani (prvenstveno oni koji ne poha?aju nastavu tjelesnog odgoja ili ne treniraju u portskim klubovima) steknu i koriste znanja, vjetine i navike u provedbi raznih oblika tjelesne aktivnosti, te da im rekreacijsko vjebanje postane civilizacijska i kulturoloka potreba za poboljanje i o?uvanje zdravlja i poboljanje ukupne kvalitete ivota. Dostignimo Europu, pribliimo se sa sadanjih manje od 10% naih aktivnih gra?ana uklju?enih u Sport za sve europskim standardima koji se kre?u od 13 do 72% aktivnih sudionika u odnosu na broj stanovnika.

Programi portske rekreacije

Sport za sve

Savezi, drutva i udruge sportske rekreacije Sport za sve, njihove upanijske, gradske i op?inske udruge, privatni i drutveni sportsko rekreacijski centri, posebno turisti?ki i zdravstveno preventivni, kao i brojna odmaralita u zajednici sa Hrvatskim savezom sportske rekreacije Sport za sve nude na osnovu struke i znanstvenih saznanja u nas i u svijetu slijede?e programe aktivnosti za:

Poduku po?etnika i naprednih, te slobodne aktivnosti u:                    plivanje1

 • plivanju, skijanju, vonji na biciklu, klizaljkama i koturaljkama,
 • aktivnostima na i u vodi (jedrenje, surfanje, splavarenje, veslanje, vonje na ?amcima, letenje padobranom i sl.),
 • aktivnosti u prirodi (pjea?enje, tr?anje, izleti, ture, logorovanja, zimovanja i sl.).

Manifestacije Festivale:

 • rekreacijska natjecanja (lokalna, regionalna, nacionalna i me?unarodna),
 • obiljeavanje svjetskog dana sporta, pjea?enja, nacionalnih manifestacija povodom dravnih praznika, susreta ena rekreativki, tenisa?a, kuglaa, stolno tenisa?a, sportsko rekreacijskih festivala sela, obitelji, osoba naruenog zdravlja i sl.

Redovne oblike aktivnosti:                                                                       aerobik

 • satove klasi?nih oblika rada i satove po izboru aktivnosti,
 • satove za osobe sa smanjenim sposobnostima,
 • ciljane sportsko rekreacijske programe,
 • MPAO (medicinski programirani aktivni odmori),
 • Vjebanje kroz razne programe aerobika, fitnesa, wellnesa, team buildinga i sl.

Iz redova aktivnih sudionika u suradnji sa Hrvatskom olimpijskom akademijom osposobljavaju se stru?ni kadrovi voditelji sportske rekreacije (dva te?aja po 4 dana tijekom jedne godine). Te?ajevi su ciljani za rad na provedbi pojedinih sadraja i oblika aktivnosti i mogu biti dopuna osnovnoj profesiji i pripremi za studij na Kineziolokom fakultetu Sveu?ilita u zagrebu (Katedra za portsku rekreaciju).

Budite aktivni u?esnik barem nekih od predloenih manifestacija, te tako pove?ajte postotak sudioniku u Sportu za sve Hrvatske.