DOKUMENTI

Statut Saveza
Pravilnik o nagrađivanju
Poslovnik o radu Skupštine
Dopuna poslovnika o radu Skupštine
Pravilnik o radu Upravnog  odbora
Dopuna Pravilnika o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Privola o zaštiti podataka
Pravilnik o kandidiranju predstavnika u Skupštinu Saveza
Pravilnik 0 izboru predsjednika i potpredsjednika HSSR “Sport za sve”
Pravilnik o javnoj nabavi
Zakon o sportu 2023.
Zakon o udrugama 2023.