PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje

Službenica za informiranje: Lidija Petranović, poslovna tajnica rekreacije

E-mail: lpetranovic@hssr.hr

Telefon: 01/30 20 555

Mobitel: 098/ 705 555

O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog članka 5. stavka 1. točke 3. navedenoga zakona, predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. navedenoga zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu, Hrvatskom savezu sportske rekreacije „Sport za sve“, na jedan od navedenih načina:

  • poštom na adresu: Hrvatski savez sportske rekreacije „Sport za sve“, Trg Krešimira Ćosića 11,10000 Zagreb        
  • elektronskom poštom na e-mail: hssr@zg.ht.hr

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama (pdf)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (pdf)
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola (pdf)
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (pdf)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (pdf)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (pdf)     Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (docx)
Žalba protiv rješenja pristup informacijama (docx)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (docx)
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija (docx)
Žalba šutnja uprave pristup informacijama (docx)
Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija (docx)
Godišnje izvješće za 2019.godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2020 godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2021. godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2022. godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2023. godinu (pdf)