Natječaj za izbor Glavnog tajnika/tajnice Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“

Na temelju članka 48. Statuta Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve”, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 (u daljnjem tekstu: Savez), Upravni odbor Saveza raspisuje                             

 

                               J A V N I    N A T J E Č A J 

za imenovanje Glavnog tajnika/tajnice Saveza

I.

Raspisuje se Javni natječaj za odabir Glavnog tajnika/tajnice Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, a radi zasnivanja radnog odnosa. Glavni tajnik/tajnica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

II.

Javni natječaj provest će se u razdoblju od 4.studenog 2019. godine do 15.studenog 2019. godine.

III.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15.studeni 2019.godine zaključno do12:00 sati do kada prijave moraju biti zaprimljene u Hrvatskom savezu sportske rekreacije „Sport za sve“.

IV.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema prema prijašnjim propisima (VSS),

– najmanje tri (3) godine rada na odgovarajućim poslovima u području sportske rekreacije,

– znanje engleskog jezika,

– znanje rada na osobnom računalu,

– vozačka dozvola B – kategorija.

 

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati za Glavnog tajnika/tajnicu Saveza obavezni su priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu,
  3. diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi,
  4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u području sportske rekreacije (uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ugovor o radu, ugovor o djelu i dr. iz kojih je nesporno da se radi o odgovarajućim poslovima),
  1. dokaz o stupnju prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,svjedodžbu ili drugu javnu ispravu, potvrdu o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javnu ispravu o izvršenom testiranju znanja stranog jezika,
  1. uvjerenje, certifikat, potvrdu, svjedodžbu ili drugu javnu ispravu o znanju rada naosobnom računalu,
  2. vozačku dozvolu B-kategorije u dokaz o položenom ispitu,
  3. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest (6) mjeseci od objave natječaja na  službenim stranicama Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijava kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe Natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti u druge svrhe, a kandidati podnošenjem prijava na to pristaju u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidat koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u ured Saveza ili poštom na adresu: Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve”, 10000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ” Natječaj za Glavnog tajnika/tajnicu Saveza – ne otvarati”.

Uz prijavu na Javni natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Kandidati koji podnesu pravovremene i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja sposobnosti i vještina o čemu će biti obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u određeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30)  dana od isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 04.studenog 2019.godine

J A V N I    N A T J E Č A J za imenovanje Glavnog tajnika/tajnice Saveza (pdf)